X38BAP Bakalářská práce

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
X38BAP
Název: 
Bakalářská práce
Garant: 
Vedral J.
Vyučující: 
Hejtmanová D., Vedral J.
Kredity: 
7
Rozsah: 
0+5
Semestr: 
L
Zakončení: 
Z
Typ: 
X
Etapa: 
B
Role: 
-

Pokyny k vypracování bakalářských prací na katedře měření

Bakalářská práce má zpravidla rozsah 20 až 50 stran formátu A4 (bez příloh) svázaných v jednom svazku. Nevyžadujeme tvrdé desky ani zlaté písmo. Z prostorových a ekologických důvodů preferujeme tenké desky, oboustranný tisk a jednoduchou vazby (nejlépe tzv. termovazbu). Práci je možné napsat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Práce musí obsahovat:

        - zadávací formulář (do elektronické verze oscanovat)
        - obsah včetně seznamu případných příloh
        - anotaci v českém a anglickém jazyce
        - prohlášení o samostatném vypracování práce 
        - úvodní rozbor zadané problematiky
        - popis řešení zadaného úkolu
        - závěrečné zhodnocení výsledků (případné zdůvodnění, proč zadání nebylo úplně splněno)
        - seznam použité literatury

Další části (např. poděkování) jsou nepovinné   

Bakalářská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu pdf. V práci musí být jasně formulovány: cíl, způsob řešení a dosažené výsledky. Musí být zřejmé, co jsou převzaté a co Vámi dosažené výsledky. Je nutné korektně zacházet s pojmy a termíny. Každý speciální termín (zejména zkratka) má být v místě svého prvního užití v práci definován.  Je třeba důsledně uvádět odkazy na zdroje informací (literaturu). Doslovné citace z jiných textů je nutno uvádět v uvozovkách s identifikací zdroje, v tomto případě i s číslem strany.  V titulku převzatých obrázků důsledně citujte zdroj - v případě překreslených obrázků uveďte např. „podle [1]".

Nestačí na konci práce uvést seznam literatury - je třeba také v samotné práci na tuto literaturu odkazovat všude tam, kde je to relevantní. Nedodržení těchto zásad může vést k vrácení práce nebo i k obvinění z plagiátorství.

Autor každé vysokoškolské závěrečné práce v ní uvede na samostatné stránce toto datované a podepsané prohlášení: „Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací."

Základní text práce se obvykle píše písmeny velikosti 11 nebo 12 typu Times New Roman nebo Ariel s řádkováním 1,5. Odděleně se číslují obrázky a tabulky. Doporučuje se užít standardních textových šablon. Při psaní dodržujte pravidla pravopisu a zásady psaní odborných textů. Způsob citování literatury dohodněte s Vaším vedoucím a v celé práci ho pak důsledně dodržujte. Necitujte zdroje „z druhé ruky“ – všechny citované práce byste měli přečíst sami. Pokud jste např. nepřečetli celou citovanou knihu, uveďte konkrétní kapitolu nebo rozsah stránek.

Kvalita práce nespočívá v její délce a v množství převzatého materiálu. Práce by měla především jasně ukázat Váš vlastní přínos. Úvodní rozbor by měl vycházet z nejnovější odborné literatury. Měli byste ukázat znalost toho, co je současný stav v oblasti Vaší práce.

Některé přílohy mohou být jen na CD: např. výkresy, podrobné výsledky rozsáhlých měření, komentované zdrojové kódy, katalogové listy použitých součástek. Pokud student použil k práci jakoukoliv literaturu staženou z webu a nepodléhající copyrightu, příslušný soubor by měl být na CD.

Při psaní práce mějte na paměti, že práce bude vystavena na webu.

Dejte text své práce včas přečíst svému vedoucímu a pokud možno reagujte na jeho připomínky.

prof. Pavel Ripka
vedoucí katedry