Výuka metrologie v programu ATHENS (November session 2016)

Ve dnech 14. – 18. 11. 2016 se na katedře měření FEL ČVUT uskutečnil kurz ATHENS CTU01 Metrology of Electrical Quantities, kterého se zúčastnili studenti z École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Paris Tech, Mines Paris Tech, Universidad Politécnica de Madrid, KU Leuven a Varšavské technické university.

Cílem kurzu bylo podat přehled o moderních a perspektivních metodách přesných měření elektrických veličin a demonstrovat různé postupy používané při kalibracích elektrických měřicích přístrojů a etalonů. V rámci kurzu se též uskutečnila návštěva

Českého metrologického institutu, OI PRaha. 

Na zajištění intenzivní týdenní výuky se podíleli pedagogové z řad katedry měření:

Několik málo slov o programu ATHNES:

ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates)

Program ATHENS byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise. Spojuje 17 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d'Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw a od roku 2008 Aristotle University of Thessaloniki a Istanbul Technical University.

Týdenní intenzivní kurzy. 

Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu. Kurzy jsou pravidelně hodnoceny z hlediska kvality.

ČVUT bylo k této skupině evropských technických univerzit přizváno roku 2003. Z členství v programu ATHENS pro ČVUT vyplývá povinnost zorganizovat několik kurzů v Praze a umožnit studentům ČVUT účast na kurzech partnerských univerzit.